150.000

Size nhỏ ngang 40cm, cao 30cm, sâu 30cm – giá 150.000/c

Size lớn ngang 60cm, cao 40cm, sâu 40cm – giá 170.000/c

Danh mục: