Giấy sợi lót chuồng

15.000

Công dụng:

Trang trí chuồng nuô và lót ổ hamster đang sinh sản