Giỏ du lịch Hamster, Sóc, Nhím, Thỏ, Bọ

120.000

Kích thước

  • Ngang: 25cm
  • Cao 15cm

Dùng vận chuyển các thú nhỏ: Hamster, Nhím, Sóc, Thỏ, Bọ, …

LỒNG BAO GỒM  CHÉN ĂN BÌNH NƯỚC MINI